Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening den 12 juli 2015 på Kastanjelund i Yngsjö

 

Närvarande: Styrelsen och 132 medlemmar enligt särskild förteckning.

 

Ordförande Bo Hildingsson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

         § 1     Dagordningen godkändes.

 

         § 2     Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

         § 3     Två fullmakter har inlämnats och godkändes. Två motioner har inlämnats och godkändes.

 

         § 4     Till ordförande för mötet valdes Lars Kryger och till sekreterare Bengt Ring.

 

§ 5     Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Castefelt och Helene Leandersson.

 

         § 6     Resultat och balansräkningen för 2014 redovisades och godkändes.

 

         § 7     Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades och godkändes.

 

         § 8     Revisorernas berättelse redovisades och godkändes.

 

         § 9     Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

 

         § 10   Val av styrelse och övriga funktionärer:

Till ledamöter på två år valdes Christina Håhus (nyval) och Bengt Ring (omval).

Till ordförande på ett år omvaldes Bo Hildingsson. 

Till ersättare i styrelsen valdes Peter Löfqvist (nyval), Errol Wiberg och Peter Nygren (omval).

Till revisorer omvaldes Anders Isacsson och Anders Erlandsson.

Till revisorsersättare omvaldes Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson.

Till valberedning omvaldes Anders Bergström (sammankallande) och Bertil Svensson.

 

         § 11   Stämman beslöt enhälligt att ersättningen totalt till styrelsen under 2016 skall vara 15.000 kronor. Revisorerna har 200 kronor vardera som enligt önskemål skänks till Sjöräddningssällskapet. Bilersättning utbetalas enligt det statliga reglementet. 

 

         § 12   Rolf Olsson redovisade genomförda och planerade vägarbeten.

·       Årligt underhåll i form av mindre reparationer genomförs kontinuerligt.

·       Snöröjning, sopning och gräsklippning har genomförts vid behov.

·       Röjning av träd, grenar och buskar har genomförts längs vägarna.

·       Utsmyckning av farthinder har genomförts.

·       Kapning av rotgenomslag planeras

·       Under 2016 planeras normalt underhållsarbete. När VA-grävningen blir klar och marken satt sig planeras nyasfaltering av berörda vägar.

·       Stämman fastställde styrelsens förslag till rullande 5-årsplan.   

                  

         § 13   Sekreteraren redovisade genomfört arbete på grönområdena:

·       Styrelsen har i år på förslag från Errol Wiberg och Rolf Olsson beslutat att fälla och såga upp ca 33 träd. Gagnvirket har lagts upp enligt anvisningar från Vattenverket.

·       De medlemmar som ser träd som behöver fällas skall ta kontakt med Errol Wiberg eller Rolf Olsson.

                                  

         § 14   Sekreteraren redovisade vilken uppstädning som genomförts inom området:

                   Vid ”Vårstädardagen” den 16 maj deltog 76 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden. Avfallet har samlats ihop och har transporterats bort av Degeberga Grus och Schackt (en container) och av styrelsen (4 gallersläp). Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

                        

         § 15   Bo Hildingsson informerade om kustplanen och tog bl a upp:

·       Kommunens handläggning av VA-utbyggnaden.

·       Föreslagna större byggrätter (140 + 40 kvm) inte kommer att tillåtas innan kommunalt VA är utbyggt.

·       Kommunens planer på att förtäta bebyggelsen väster Braxenvägen och Abborrvägen.

                   Peter Nygren informerade om:

·       Styrelsens möten med kommunen.

·       Varför VA-utbyggnaden blivit fördröjd.

·       Tidsplan och kostnader. Kostnaden kommer att variera med tomtstorlek.

·       Hur föreningen följer upp och bevakar kommunens handläggning.

·       Luft (mikrobubblor) i vattnet är för att minska manganhalten.

                   För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se.

 

         § 16  Christina Håhus informerade om bredband och kostnader (12.900:- till tomtgräns).  Anmäl intresse, ej bindande, för att kommunen skall vilja satsa på området eller del av området. För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se.  

                  

         § 17   Bertil Svensson informerade kortfattat om föreningens hemsida, Antalet besök på hemsidan ökar för varje år. Föreningens infoblad finns på hemsidan på engelska och tyska.                         

                       

         § 18   Redovisning av inkomna motioner (texten förkortad):

1.     Önskemål om en bänk i anslutning till informationstavlan längs Rönnows väg respektive Fågelvägen.

Stämman beslöt att styrelsen svarar för att två bänkar sätts upp i enlighet med motionen.

 

2.     De två grillplatserna längs strandbrinken behöver iordningställas och underhållas.

Stämman beslöt att det är den (de) som använder grillplatserna som svarar för att de återställs efter grillning. 

 

         § 19   Stämman fastställde utgifts- och inkomststat för 2016 och beslöt enhälligt att utdebiteringen för 2016 fördelas enligt följande: permanentboende 914:-, sommarboende 457:- och obebyggd tomt 229:-.

                   Sekreteraren informerade om att debiteringslängden finns tillgänglig vid stämman för de som vill ta del av den.

 

         § 21  Övrigt

-        En medlem tog upp att ängsmarken norr och söder om Rönnows väg är igenvuxen med gräs och nässlor. Bo Hildingsson svarade: lämna in en motion till nästa år så skall styrelsen behandla motionen.  

-        Paul Olsson framförde medlemmarnas tack till styrelsen för allt arbete som lagts ner under året.

 

         § 22   Då inget ytterligare förekom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade  stämman avslutat

 

                  

                   Vid protokollet:

 

 

 

                   Bengt Ring                                  Lars Kryger

                   Sekreterare                                  Ordförande

 

 

                   Justeras:

 

 

 

                   Ulla Castefelt                              Helene Leandersson