Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening den 9 juli 2017 på Rökeriet mellan Yngsjö och Åhus

 

Närvarande: Styrelsen och 147 medlemmar enligt särskild förteckning.

 

Ordförande Bo Hildingsson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

          § 1     Dagordningen godkändes.

 

          § 2     Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

          § 3     En fullmakt har inlämnats och godkändes. Inga motioner har inlämnats.

 

          § 4     Till ordförande för mötet valdes Jerker Hartwall och till sekreterare Bengt Ring.

 

§ 5     Till att justera dagens protokoll valdes Gunilla Björk och Paul Persson.

 

          § 6     Resultat och balansräkningen för 2016 redovisades och godkändes.

 

          § 7     Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades och godkändes.

 

          § 8     Revisorernas berättelse redovisades och godkändes.

 

          § 9     Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

 

          § 10   Val av styrelse och övriga funktionärer:

Till ledamöter på två år valdes Christina Håhus (omval) och Bengt Ring (omval).

Till ordförande på ett år omvaldes Bo Hildingsson. 

Till ersättare i styrelsen valdes Peter Löfqvist (omval), Errol Wiberg (omval) och Peter Nygren (omval).

Till revisorer omvaldes Anders Isacsson och Anders Erlandsson.

Till revisorsersättare omvaldes Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson.

Till valberedning omvaldes Anders Bergström och Bertil Svensson.

 

          § 11   Stämman beslöt enhälligt att ersättningen totalt till styrelsen under 2018 skall vara 15 000 kronor. Revisorerna har 200 kronor vardera som enligt önskemål skänks till Sjöräddningssällskapet. Bilersättning utbetalas enligt det statliga reglementet. 

 

          § 12   Rolf Olsson redovisade genomförda och planerade vägarbeten.

·         Årligt underhåll i form av mindre reparationer genomförs kontinuerligt.

·         Snöröjning, grusning, sopning och gräsklippning har genomförts vid behov.

·         Röjning av träd, grenar och buskar har genomförts längs vägarna.

·         Utsmyckning av farthinder har genomförts.

·         Rengöring av skyltar har genomförts.

·         Rengöring och inoljning av bänkar har genomförts.

·         Under 2018 planeras normalt underhållsarbete. När VA-grävningen blir klar och marken satt sig planeras nyasfaltering av alla vägar.

·         Stämman fastställde styrelsens förslag till rullande 5-årsplan.

 

                

          § 13   Sekreteraren redovisade genomfört arbete på grönområdena:

·         Styrelsen har i år på förslag från Errol Wiberg och Rolf Olsson beslutat att fälla och såga upp 12 träd. Gagnvirket har lagts upp enligt anvisningar från Vattenverket.

·         De medlemmar som ser träd som behöver fällas skall ta kontakt med Errol Wiberg eller Rolf Olsson.

·         Redovisning av genomförda skogsåtgärder 2012 – 2016.

                                   

          § 14   Sekreteraren redovisade vilken uppstädning som genomförts inom området:

                   Vid ”Vårstädardagen” den 29 april deltog ca 60 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden. Avfallet har samlats ihop och har transporterats bort av Degeberga Grus och Schakt (två containrar) och av styrelsen (2 gallersläp). Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

                         

          § 15   Bo Hildingsson informerade om kustplanen och tog bl a upp:

·         Kommunens handläggning av VA-utbyggnaden.

·         Nuvarande detaljplan gäller tills vidare.

·         Föreslagna större byggrätter (140 + 40 kvm) inte kommer att tillåtas innan kommunalt VA är utbyggt.

·         Kommunens planer på att förtäta bebyggelsen väster Braxenvägen och Abborrvägen.

                   Peter Nygren informerade om:

·         Styrelsens möten med kommunen.

·         Varför VA-utbyggnaden blivit fördröjd.

·         Tidsplan och kostnader. Kostnaden kommer att variera med tomtstorlek.

·         Hur föreningen följer upp och bevakar kommunens handläggning. 

                   För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se eller www.kristianstad.se (sök ”VA utbyggnad Åhuskusten”).

 

         § 16   Christina Håhus informerade om bredband via fiber och kostnader.

                   För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se eller http://c4.stadsnatsfabriken.se/connect/  

                  

          § 17   Bertil Svensson och Peter Nygren informerade kortfattat om föreningens hemsida (fyller 10 år i år). Antalet besök på hemsidan har ökat för varje år. Föreningens infoblad finns på hemsidan på engelska och tyska.                                  

 

          § 18   Stämman fastställde utgifts- och inkomststat för 2018 och beslöt enhälligt att utdebiteringen för 2018 fördelas enligt följande: permanentboende 914:-, sommarboende 457:- och obebyggd tomt 229:-.

                   Debiteringslängden fanns tillgänglig vid stämman.

 

          § 21  Övrigt

-          Peter Nygren informerade om nya sopkärl (fyrfackskärl).

-          Peter Nygren är ny ansvarig för hemsidan.

-          Bo Hildingsson framförde medlemmarnas TACK till Bertil Svensson för att ha byggt upp föreningens hemsida och under 10 år svarat för hemsidan

 

          § 22   Då inget ytterligare förekom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade  stämman avslutat

 

                  

                   Vid protokollet:

 

 

 

                   Bengt Ring                                  Jerker Hartwall

                   Sekreterare                                  Ordförande

 

 

                   Justeras:

 

 

 

                   Gunilla Björk                              Paul Persson