Föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening äger rum söndagen den 10 juli 2016 kl 1000 på Kastanjelund i Yngsjö

 

Dagordning för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

1.   Godkännande av dagordning

2.   Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

3.   Granskning av fullmakter och inkomna motioner

4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.   Val av två justeringsmän

6.   Fastställande av resultat och balansräkning för 2015

7.   Styrelsens verksamhetsberättelse

8.   Revisorernas berättelse

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelse och ersättare. Val av revisorer och revisorsersättare. Val av valberedning.

11. Beslut om administrationsbidrag för styrelse och revisorer

12. Redovisning av genomförda och planerade vägarbeten

13. Redovisning av genomfört arbete på grönområdena

14. Redovisning efter uppstädning av stranden, grönområdena och längs vägarna

15. Information om kustplanen och kommunalt VA

16. Information om möjligheter till fiberanslutning

17. Information om föreningens hemsida

18. Utgifts- och inkomststat för 2017. Förslag till utdebitering 2017. Debiteringslängden finns

      tillgänglig vid stämman.             

19. Övrigt

 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt debiteringslängd,

utgifts- och inkomststat finns tillgängliga hos sekreterare Bengt Ring, Gösvägen 2, Yngsjö fr o m den 26 juni 2016.

 

Dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas

tillgängliga på föreningens hemsida.

 

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

 

 

 

Vid ändring av fakturaadress eller ändring av ägarförhållanden skall anmälan göras till styrelsen.

 

Många medlemmar ber styrelsen påminna om att högsta hastighet inom området är 30 km/tim.

 

Styrelsen påminner om att det är absolut förbjudet att lägga grenar och annat tomtavfall på grönområdena.

 

Styrelsen påminner också om att fastighetsägare som flyttar eller inte längre använder brevlådan tar bort

eller överlåter brevlådan. Styrelsen tar bort brevlådor som ej använts under mer än ett år.

Borttagna brevlådor förvaras av sekreteraren ett år innan de kastas.

 

Fastighetens ordinarie fordon skall parkeras på tomtmark

 

Tänk på att tung trafik, främst lastbilar med fyllnadsmaterial, lätt orsakar skador på vägarna

och att den som orsakar skadan är skyldig att återställa vägen i ursprungligt skick.