Verksamhetsberättelse

Yngsjöstrands Samfällighetsförening

1 januari - 31 december 2016

Styrelse, revisorer och valberedning:

Styrelsen har under året utgjorts av Bo Hildingsson (ordf.), Christina Håhus (vice ordf.), Bengt Ring (sekr.), Lisbeth Skottke (kassör) och Rolf Olsson (vägansvarig).

Ersättare i styrelsen har varit Errol Wiberg, Peter Löfqvist  och Peter Nygren. Adjungerad i styrelsen har varit Bertil Svensson som webb- o informationsansvarig.

Revisorer har varit Anders Erlandsson och Anders Isacsson med Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson som revisorsersättare.

Valberedning har varit Anders Bergström och Bertil Svensson.

Ordinarie årsmöte hölls den 10 juli 2016 på Kastanjelund i Yngsjö

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under 2016.

 

Verksamhet 2016

Begränsat vägunderhåll (lagning av ”potthål”) och snöröjning efter behov har genomförts.

Röjning av träd, grenar och buskar längs vägarna har genomförts.

Uppdatering av andelstal i fastighetsregistret har gjorts inför fastställande av utdebitering för 2017.

Vid ”Vårstädardagen” deltog ca 70 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden.  

Avfallet samlades ihop och transporterades till återvinningsstationen i Åhus. Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

Utbyggnad av VA pågår längs kusten. Styrelsen har bevakat och deltagit i diskussioner
med Kristianstads kommun som berör projektering, överklaganden, anläggningsavgifter och tidsplan. 

Röjningsarbete har genomförts på grönområdena.

Diskussioner angående möjligheterna att erhålla fiberbaserat bredband pågår.                

Utdebitering har under 2017 genomförts enligt fastställda andelstal

Beträffande det ekonomiska hänvisas till balansräkning och revisionsberättelse

 

Bo Hildingsson, Ordf.