Verksamhetsberättelse 2015 för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

Styrelsen har under året utgjorts av Bo Hildingsson (ordf), Christina Håhus (vice ordf),
Bengt Ring (sekr), Lisbeth Skottke (kassör) och Rolf Olsson (vägansvarig).

Ersättare i styrelsen har varit Errol Wiberg, Peter Löfqvist och Peter Nygren.
Adjungerad i styrelsen har varit Bertil Svensson som webb- o informationsansvarig.

Revisorer har varit Anders Erlandsson och Anders Isacsson med Ingvar Bruhn och
Nils Åke Jönsson som revisorsersättare.

Valberedning har varit Anders Bergström och Bertil Svensson.

Ordinarie årsmöte hölls den 12 juli 2015 på Kastanjelund i Yngsjö.

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under 2015.

Begränsat vägunderhåll (lagning av ”potthål”) och snöröjning efter behov har genomförts.

Röjning av träd, grenar och buskar längs vägarna har genomförts.

Uppdatering av andelstal i fastighetsregistret  har gjorts inför fastställande av  utdebitering för 2016.

På ”Vårstädardagen” deltog ca. 70 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande storlek
i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden. Avfallet samlades ihop och transporterades
till återvinningsstationen i Åhus. Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.

Utbyggnad av VA pågår längs kusten. Styrelsen  bevakar och deltager i diskussionerna som berör projektering,
anläggningsavgifter och tidsplan.

Undertecknad samt Peter Nygren deltog i Mark och miljödomstolens behandling av vattenverkets 
överklagan av länstyrelsens godkännande av ledningsrätt för Kristianstads kommun.

Styrelsen har träffat tekniska nämndens ordförande samt ansvariga tjänstemän på C4 Teknik för att
framföra våra åsikter om kommunens handläggning av VA frågan samt önskemål om ett påskyndande
av VA i området samt med oförändrad anslutningsavgift i jämförelse med övriga områden längs kusten.

Röjningsarbete har genomförts på grönområdena.

Diskussioner med berörda myndigheter angående möjligheterna att erhålla fiberbaserat bredband pågår.

Utdebitering har under 2015 genomförts enligt fastställda andelstal

Beträffande det ekonomiska resultatet  hänvisas till resultat och balansräkningen samt revisionsberättelsen

Med Vänliga Hälsningar

Bo Hildingsson, Ordförande Yngsjöstrands Samfällighetsförening