Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening den 13 juli 2014 på Kastanjelund i Yngsjö

 

Närvarande: Styrelsen och 165 medlemmar enligt särskild förteckning.

 

Ordförande Bo Hildingsson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

          § 1     Dagordningen godkändes.

 

          § 2     Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

          § 3     Ingen fullmakt har inlämnats. Tre motioner har inlämnats och godkänts

 

          § 4     Till ordförande för mötet valdes Lars Kryger och till sekreterare Bengt Ring.

 

§ 5     Till att justera dagens protokoll valdes Lars Jönsson och Agneta Kullberg.

 

          § 6     Resultat och balansräkningen för 2013 redovisades och godkändes.

 

          § 7     Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades och godkändes.

 

          § 8     Revisorernas berättelse redovisades och godkändes.

 

          § 9     Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

 

          § 10   Val av styrelse och övriga funktionärer:

Till ledamöter på två år omvaldes Bo Hildingsson, Lisbeth Skottke och Rolf Olsson.

Till ordförande på ett år omvaldes Bo Hildingsson. 

Till ersättare i styrelsen omvaldes Errol Wiberg, Christina Håhus och Peter Andersson.

Till revisorer omvaldes Anders Isacsson och Anders Erlandsson.

Till revisorsersättare omvaldes Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson.

Till valberedning omvaldes Anders Bergström (sammankallande) och Bertil Svensson.

 

          § 11   Stämman beslöt enhälligt att ersättningen totalt till styrelsen under 2015 skall vara 15.000 kronor.

                   Revisorerna har 200 kronor vardera som enligt önskemål skänks till Sjöräddningssällskapet.

                   Bilersättning utbetalas enligt det statliga reglementet. 

 

          § 12   Rolf Olsson redovisade genomförda och planerade vägarbeten.

·         Årligt underhåll i form av mindre reparationer genomförs kontinuerligt.

·         Snöröjning och sopning har genomförts vid behov.

·         Röjning av träd, grenar och buskar har genomförts längs vägarna.

·         Utsmyckning av farthinder har genomförts.

·         Kapning av rotgenomslag planeras

·         Under 2015 planeras normalt underhållsarbete. Om VA-grävningen blir klar och marken satt sig planeras nyasfaltering av berörda vägar.

·         Stämman fastställde styrelsens förslag till rullande 5-årsplan.

Vid stämman framförde en medlem att rören på Rönnows väg kan behöva flyttas, då de står nära det andra guppet.

En medlem önskade att mer sly och fler träd längs vägarna skall tas bort.     

                  

          § 13   Sekreteraren redovisade genomfört arbete på grönområdena:

·         Styrelsen har i år på förslag från Errol Wiberg och Rolf Olsson beslutat att fälla och såga upp ca 35 träd. Gagnvirket har lagts upp enligt anvisningar från Vattenverket.

·         De medlemmar som ser träd som behöver fällas skall ta kontakt med Errol Wiberg eller Rolf Olsson.

                                  

          § 14   Sekreteraren redovisade vilken uppstädning som genomförts inom området:

                   Vid ”Vårstädardagen” den 3 maj deltog ca 70 medlemmar som tog bort nedfallna grenar av varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade stranden.

                   Avfallet har samlats ihop och har transporterats bort av Degeberga Grus och Schackt (fem containrar).

                   Dagen avslutades med korvgrillning på stranden. Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att genomföra ”vårstädardag” även 2015. 

                         

          § 15   Bo Hildingsson informerade om kustplanen och tog bl a upp att detaljplanen gäller till februari 2016, vilket innebär att de föreslagna större byggytorna (140 + 40 kvm)

                    inte kommer att tillåtas före 2016.    Peter Andersson informerade om kommunalt VA bl a tidsplan och kostnader. Kostnaden kommer att variera med tomtstorlek.

                   Stämman reagerade starkt på föreslagen avgiftshöjning. Bo Hildingsson informerade om vad styrelsen gör, bl a tillskrivet lokala politiker och redovisade vad partierna svarat.

                   Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-avgiften. För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se.

 

         § 16  Christina Håhus informerade om fibernät (höghastighetsbredband) bl a  kostnader och möjligheter.

                   Anmäl intresse, ej bindande, för att kommunen skall vilja satsa på området eller del av området.

                   För ytterligare information gå in på föreningens hemsida www.yngsjöstrand.se.  

                  

          § 17   Peter Löfqvist informerade kortfattat om föreningens hemsida, Antalet besök på hemsidan ökar för varje år.

                   Föreningens infoblad finns på hemsidan på engelska och tyska. 

                  

          § 18   Bo Hildingsson informerade, efter förfrågan från flera medlemmar, om förutsättningar och kostnader för gatubelysning (punktbelysning).

                   Då det krävs ny förrättning eller bildandet av en ekonomisk förening konstaterade stämman att det inte är realistiskt att gå vidare med frågan.

                       

          § 19   Redovisning av inkomna motioner (texten förkortad):

1.      Plan för att ta bort träd och sly längs vägarna.

Bengt Ring svarade: Styrelsen har en plan som innebär att Errol Wiberg och Rolf Olsson årligen inventerar vilken vegetation som behöver tas bort i anslutning till vägarna.

 

2.      Det skall kosta 100:- att inte betala medlemsavgiften i tid.

Lisbeth Skottke svarade: Styrelsen vill inte ta ut en påminnelseavgift och för att driva inbetalningen vidare till kronofogden måste påminnelse skickas ut. Motionen avslogs.

3.      Bidraget till Sjöräddningssällskapet bör höjas till 100:- per fastighet.

Peter Löfqvist svarade: Styrelsen anser inte att medlemsavgiften skall höjas för att öka bidraget till Sjöräddningssällskapet. Motionen avslogs.

 

          § 20   Stämman fastställde utgifts- och inkomststat för 2015 och beslöt enhälligt att utdebiteringen för 2015 fördelas enligt följande:

                   Permanentboende 914:-, sommarboende 457:- och obebyggd tomt 228:-.

                   Stämman beslöt att styrelsen får tillstånd att låna 100 000 kronor om behov finnes.

                   Sekreteraren informerade om att debiteringslängden finns tillgänglig vid stämman för de som vill ta del av den.

 

          § 21  Övrigt

-          En medlem tog upp problemen med vatten från Åhus, tillgänglighet under beachhandbollen och hårdhetsgrad.

Peter Andersson svarade att det är kommunens skyldighet att tillhandahålla vatten till de boende inom kommunen.

 

-          Paul Olsson framförde medlemmarnas tack till styrelsen för allt arbete som lagts ner under året.

 

          § 22   Då inget ytterligare förekom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade  stämman avslutat

 

                  

                   Vid protokollet:

 

 

 

                   Bengt Ring                                  Lars Kryger

                   Sekreterare                                  Ordförande

 

 

                   Justeras:

 

 

 

                   Lars Jönsson                                Agneta Kullberg